This page (revision-7) was last changed on 08-May-2021 17:07 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:09 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 08-May-2021 17:07 4 KB Administrator to previous
6 08-May-2021 17:09 4 KB Administrator to previous | to last
5 08-May-2021 17:09 3 KB Administrator to previous | to last Звания ==> Title
4 08-May-2021 17:09 3 KB Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:09 3 KB Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:09 3 KB Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:09 3 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 4 lines
Содержание:\\
* Совместная атака нескольких игроков\\
* Совместная атака только своих отрядов из разных владений\\
* Подмога\\
Tartalom:\\
* Néhány játékos közös támadása \\
* Csak a különböző birtokokból való saját csapat közös támadása\\
* Segítség\\
At line 6 changed 2 lines
К __совместной атаке__ (СА) может присоединится 1 союзник или 1 соклановец, при этом и Вы и он можете присоединять войска из любого количества своих владений.\\
Вы можете пригласить либо всех соклановцев, либо всех союзников, но присоединиться к атаке сможет только один человек.
A __közös támadáshoz__ (KT) csatlakozhat 1 szövetséges vagy 1 klán tag, közben Ön és ő is tudnak hadsereget csatlakoztatni bármennyi birtokaiból.\\
Az összes klán tagjának vagy az összes szövetségesének küldhet meghívott, de a támadáshoz csak egy ember csatlakozhat.
At line 9 changed 2 lines
При приглашении в совместную атаку внешнее владение НЕ становится видимым для приглашенных. \\
Для расшаривания владений существует отдельный интерфейс (кнопка в меню на владении - "__Сообщить о владении__").\\
A közös támadásra való meghívás esetén a külső birtok NEM válnak láthatóvá a meghívottak részére. \\
A birtokok felkutatására egy külön interfész létezik (a birtokban "__Értesíteni a birtokról__" gomb).\\
At line 12 changed 2 lines
__Как отправить СА:\\__
Вы с соклановцем (союзником) определяете, кто будет __инициатором__ миссии. Обычно это игрок, который находится дальше всего от цели, чтобы соклановец (союзник) успел присоединится. Если на одинаковом расстоянии, то инициатор отправляет на медленной скорости, а присоединившийся - на быстрой.\\
__Hogyan küldhető KT:\\__
A klán tagjával (szövetségessel) megállapítják, ki lesz a misszió__kezdeményezője__ . Általában a kezdeményező az a játékos, aki a céltól legtávolabb van, hogy a klán tagjának (szövetségesnek) elegendő ideje legyen a csatlakozásra. Egyforma távolság esetén a kezdeményező lassú, a csatlakozott pedig gyors ütemben küldi.\\
At line 15 changed 2 lines
а) Инициатор миссии открывает окно отправки миссии "__Атака__", выбирает войска, тип миссии, скорость, как обычно. \\
Плюс выставляет параметр __"Пригласить в миссию"__ "Соклавновцев" (или "Союзников").
a) A misszió kezdeményezője megnyitja a misszióküldés ablakát "__Támadás__", kiválasztja a hadseregeket, misszió típusát, gyorsaságot, mint általában. \\
Plusz kiállítja __"Meghívni misszióba"__ "Klán tagokat" (vagy "Szövetségeseket") paramétert.
At line 18 changed one line
б) После этого соклановец (или союзник) также открывает окно отправки миссии и выбирает __"Присоединиться к миссии"__ и имя инициатора из списка. Если в списке несколько миссий, то вверху будет отправленная раньше, внизу - позже.
b) Ezután a klán tagja (vagy szövetséges) szintén megnyitja a misszióküldés ablakát és a __"Misszióhoz csatlakozni"__ választja, illetve a listából való kezdeményezőnek a nevét. Ha a listában több misszió szerepel, akkor a fenti hamarább indulnak el, a lenti pedig ̶ később.
At line 20 changed one line
Аналогичным картинке (б) образом присоединяются миссии из Ваших других владений.\\
A (b) képhez hasonlóan más birtokaiból való missziók hasonló módon csatlakoznak.\\
At line 22 changed one line
Все войска, учавствующие в СА, придут к цели в одно и то же время для участия в бою. Время возврата каждой миссии будет разным исходя из скорости каждой миссии и расстояния до родного владения.\\
A KT-ben résztvevő összes hadsereg egy és ugyan abban az időben jutnak el a célhoz, hogy a csatában részt vehessenek. Mindegyik misszió visszatérési ideje különbözik, az egy-egy misszió gyorsaságától és a szülőbirtokától való távolságától függ.\\
At line 24 changed 5 lines
__Как отправить СА только из своих отрядов:__\\
Для того, чтобы отправить атаку на какое-либо владение из нескольких своих владений, не обязательно приглашать союзников или соклановцев. Вы всегда можете присоединить к своим отрядам войска из другого владения, если они успевают по времени. \\
Для этого:\\
а) первую миссию отправляете обычным образом. \\
б) в последующих миссиях выбираете "Присоединиться" и "Свое имя".
__Hogyan küldhető KT csak a saját csapatból:__\\
Ahhoz, hogy valamelyik birtokra támadást küldhessünk néhány saját birtokunkból, nem szükséges feltétlenül szövetségeseket vagy klán tagot hívni. A saját csapatához bármikor csatlakoztathat hadsereget más birtokából, ha elég idő van a megérkezésükre. \\
Ehhez:\\
a) az első missziót szokásos módon indítja el. \\
b) a következő missziók esetén "Csatlakozni" és "Saját névét" választja.
At line 31 changed 5 lines
__Подмога:__\\
В совместной защите может участвовать 3 игрока вместе с владельцем владения. Для отправки подмоги союзники или соклановцы выбирают на карте владение игрока, которому посылают подмогу, и инициируют миссию "__Подмога__". \\
Таким образом они могут отправить войска из любого количества своих владений. \\
По времени каждая миссия придет согласно своему расстоянию до владения - цели. \\
Для каждого отряда можно задать своё время, на сколько оставить войска во владении.\\
__Segítség:__\\
Közös védésben 3 játékos vehet részt a birtok tulajdonosával együtt. A segítség elküldése céllal a szövetségesek vagy klán tagja a birtok térképén egy játékost választanak, amelyiknek elküldi a segítséget, és "__Segítség__" missziót kezdeményeztek. \\
Tehát ők küldhetnek hadseregeket akármennyi saját birtokaiból. \\
Időviszonyban mindegyik misszió a birtokhoz (célhoz) való saját távolsága függvényében érkezik meg. \\
Mindegyik csapatnak külön idő adható meg arra vonatkozólag, hogy meddig tartsunk hadseregek a birtokban.\\
At line 37 changed 6 lines
__Звания__:\\
Доступность цели атаки по [званиям|Звания] проверяется отдельно для инициатора, отдельно для присоединившегося, поэтому планируя атаку выбирайте союзников соответсвующих званий.\\
\\
__Делёж ресурсов__:\\
Ресурсы и ЧЖ деляться ровно пополам. Если у кого-то не хватает вместимости носильщиков на свою половину ресурсов - они сгорают. \\
Если ЧЖ 5 штук, то 3 заберет иницииатор атаки, 2 - присоединившийся.\\
__Rangok__:\\
A [rang|Title] szerint való támadási célok ellenőrzését a kezdeményező és csatlakozó részére külön hajtják végre, ezért támadást tervezve, megfelelő rangú szövetségeseket kell választani.\\
At line 40 added 3 lines
__Nyersanyagok megosztása__:\\
A Nyersanyagokat és a FI egyenlően osztják szét. Ha valakinél a hordárok befogadóképessége nem elegendő a saját zsákmány rablásához ̶ akkor a maradék nyersanyag el fog égni. \\
Ha 5 db. FI-ről van szó, akkor 3 a kezdeményező, 2 pedig a csatlakozó kap.\\
At line 45 removed 2 lines
__Отзыв миссий__:\\
Правило: если инициатор совместной атаки отзывает ВСЕ свои отряды из данной совместной миссии, тогда автоматически отзываются и все присоединенные отряды. Но если хоть один отряд инициатора есть в совместной миссии - она продолжает свой поход.\\
At line 48 changed 3 lines
ПРИМЕР:\\
Эльф создал совместную миссию, Рыцарь присоединился. \\
Эльф отозвал свою миссию - Рыцарская миссия автоматически развернулась назад (отменилась).\\
__Missziók visszahívása__:\\
Szabály: ha a közös támadás kezdeményezője visszahívja az ÖSSZES saját csapatát az adott közös misszióból, akkor mindegyik odacsatlakozott csapatot is automatikusan visszahívják. Viszont, ha a közös misszióban a kezdeményező legalább egy osztaga van jelen ̶ a misszió folytatja a közlekedést.\\
At line 52 changed 4 lines
ПРИМЕР:\\
Эльф создал совместную миссию, Рыцарь присоединился. \\
Эльф присоединил еще один свой отряд к совместной миссии.\\
Эльф отозвал свою первый отряд - но так как второй отряд его еще есть в миссии - поход продолжается.\\
PÉLDA:\\
At line 57 changed 4 lines
ПРИМЕР:\\
Игрок отправил миссию из дальнего города.\\
Присоединился из ближнего города к себе же.\\
Атаку из дальнего города отменил, из ближнего осталась.\\
Az Elf közös missziót hozott létre, a Lovag csatlakozott. \\
Elf visszahívta misszióját – a Lovagi misszió automatikusan visszafordult (megszűnt).\\
At line 53 added 10 lines
PÉLDA:\\
Elf létrehozta a közös missziót, Lovag hozzácsatlakozott. \\
Elf még egy saját csapatot csatolt a közös misszióhoz.\\
Elf visszahívta az első csapatot – de mivel a második csapata még mindig misszióban van – a menet tovább tart.\\
\\
PÉLDA:\\
Játékos egy távoli városból indított missziót.\\
Egy közeli városból ugyancsak önmagához csatlakozott.\\
A távoli városból való támadást megszüntette, a közeliből pedig érvényben maradt.\\
\\